رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۰۶:۱۴:۱۶ ۲۰۲۱/۲۹/۱۱     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

sezareian

سـزارين نيـز ماننـد هـر عمـل جراحي ديگري در كنار اثرات درماني خود عواقبي را به دنبال دارد كه از جمله مي توان به آسيب قسمت هاي لگنـي، عفونـت رحمي، خونريزي و درد اشاره كرد. تجربه درد علاوه بـر ايجـاد نـاراحتي در بيمـار مي تواند منجر به بروز عوارض و تاخير در بهبودي فرد تحـت عمل جراحي شود. علاوه بر آن درد موجب مـي شـود تـا مادر در موقعيت كاملاً راحتي قرار نگرفتـه و نتوانـد از اولـين لحظات، شيردهي را آغاز كند. به خصـوص كـه بـه لحـاظ جدايي طولاني تر نوزاداني كه ماحصل سزارين هستند بـه نظـر مي رسد اين نوزادان بيشتر از نـوزادان بـا زايمـان طبيعـي در معرض عوارض ناشي از جدايي مادر در ساعات اوليه پس از تولد از جمله تاخير در شروع تغذيه با شير مادر قرار مي گيرند. استفاده از مسكن ها رايج ترين مداخله در تسكين درد به شـمار مـي آيـد. اما بروز عوارضي نظير كاهش فشـار خـون و تضـعيف تـنفس را افزايش مي دهد. همچنين داروهاي مخدر موجب كاهش سطح هوشياري مادر و در نتيجه كاهش توجه او به نـوزادش شده و از ارتباط مؤثر بين مادر و نوزاد پـيشگيـري مـي كنـد. عدم كفايت مسكن ها به تنهايي براي رهايي از درد و صرفه جويي در مصرف داروها نيز از جمله عـواملي هسـتند كه در كنار ساير موارد سبب شده توجه سيستم هاي پرسـتاري امروز به درمان هاي تكميلي و روشهاي غيردارويـي تسـكين درد جلب شود. ارزان و راحت بودن اكثر اين روش ها و عوارض كم آنها، افـزايش فعاليـت و قـدرت تطـابق بيمار، افزايش همكاري خانواده در مراقبت، كـاهش اضـطراب بيمـار، كـاهش هزينـه مراقبتـي- درمـاني و كـاهش اشـغال تخــت هــاي بيمارســتان از جملــه مزايــاي اســتفاده از ايــن روش هاست. از جمله روشهاي غيردارويي تسـكين درد مـي تـوان بـه ماساژ بازتابي پا اشـاره كـرد. ايـن ماسـاژ، شـكلي سـنتي از بهبودي طبيعي است كه از فشار انگشتان دست خصوصاً شست روي كف پا براي ايجاد تغييراتي در جريان انرژي در تمام بدن استفاده مي كند.

field_video
کپی رایت | طراحی سایت دارکوب