رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۰۹:۵۵:۳۵ ۲۰۲۲/۲۸/۰۶     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

selectreading

Denmark Loves Bicycles

دانمارک عاشق دوچرخه هاست

darshashtselectreading

Denmark is one of the most bicycle-friendly countries in the world.‎ Roughly ۴۰ percent of the people in its capital, Copenhagen, commute to school or work by bicycle

دانمارک یکی از کشورهای دوست دار دوچرخه در جهان است. تقریباً ۴۰ درصد مردم پایتختش کپهناگ با دوچرخه به محل کار یا مدرسه می روند.

Why are bikes so popular in Denmark?‎ First of all, the government is worried about pollution.‎ Cars pollute the air, and the number of cars is growing.‎ Denmark has a very high tax on cars because the government wants more people to ride bikes instead

چرا دوچرخه در دانمارک بسیار محبوب است؟ اول از همه، دولت در مورد آلودگی نگران است. خودروها هوا را آلوده می کنند و تعداد خودروها رو به رشد است. دانمارک مالیات زیادی بر روی خودروها وضع کرده است زیرا دولت می خواهد بجای آن، بیشتر مردم دوچرخه برانند.

Another reason for the popularity of bicycles is that Denmark is a very flat country.‎ The highest place in the country is only ۵۵۷ feet (۱۷۰ m), so it is a very easy place to ride a bike.‎ In Copenhagen, there are also special lanes just for cyclists.‎ Cars must stop when a bike is crossing the road.‎ Some places have special traffic lights to tell drivers that bikes are going to cross the road

دلیل دیگر محبوبیت دوچرخه این است که دانمارک کشور خیلی مسطحی است. مرتفع ترین مکان در کشور تنها ۵۵۷ فوت ( ۱۷۰ متر) است. بنابراین مکان خیلی مناسبی برای دوچرخه سواری است. علاوه بر این در کپهناگ خط های ویژه برای دوچرخه وجود دارد. خودروها باید بایستند وقتی یک دوچرخه از عرض خیابان عبور می کند. بعضی جاها چراغ های راهنمایی ویژه ای دارد که به راننده ها می گوید که دوچرخه ها در حال عبور از خیابان هستند.

About ۲۰ percent of people in nearby towns commute to Copenhagen on their bikes.‎ But Denmark wants to double this number.‎ The government is planning to build bicycle "superhighways:‎' These roads will only be for cyclists.‎ Cyclists will have special places on these highways to stop and rest or put air in their tires.‎

حدود ۲۰ درصد مردم نزدیک شهر با دوچرخه به کپهناگ سفر می کنند. اما دانمارک می خواهد این عدد را دو برابر کند. دولت در حال برنامه ریزی برای ساخت بزرگراه های دوچرخه است. این جاده ها تنها برای دوچرخه سواران است. دوچرخه سواران مکان های ویژه ای برای توقف و استراحت یا باد کردن تایرهایشان در این بزرگراه ها خواهند داشت.

Denmark is also making traffic lights friendlier for cyclists.‎ Most people ride their bikes at about ۸ mph (۲۰ km/h).‎ On the bicycle superhighways, people going this speed will only see green traffic lights.‎ They won't have to stop for a red light

دانمارک همچنین چراغ های راهنمایی و رانندگی مساعدتری برای دوچرخه سواران می سازد. بیشتر مردم با سرعت حدود ۸ مایل در ساعت ( ۲۰ کیلومتر در ساعت) دوچرخه سواری می کنند. در بزرگراه های دوچرخه، افرادی که با این سرعت حرکت می کنند فقط چراغ سبز را می بینند و مجبور نیستند برای چراغ قرمز بایستند.

With these bicycle superhighways, Copenhagen may become the most bicycle-friendly city in the world.‎ Many other cities, such as New York, London, and Guangzhou, China, are thinking about copying its plans.‎ In fact, there is a new word for making a city more bicycle friendly:‎"Copenhagenization-

با این بزرگراه های دوچرخه، کپهناگ ممکن است بهترین شهر دوست دار دوچرخه در جهان شود. خیلی دیگر از شهرها همانند نیویورک، لندن، گوانگژو چین در فکر کپی برداری از این طرح هستند. در حقیقت یک کلمه جدید برای ساختن یک شهر دوست دار دوچرخه بوجود آمده است: کپهناکی شدن  

 

field_video
کپی رایت | طراحی سایت دارکوب