رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۱۱:۱۳:۰۰ ۲۰۲۲/۲۸/۰۶     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

selectreading

University Admissions Around the World

پذیرش در دانشگاه های سراسر جهان

matndarselectreading

What do you need to do to get into a university?‎ Actually, it depends on where you live.‎ Let's look at university admissions in four countries:‎ Austria, Turkey, the United Kingdom, and the United States.‎

چه چیزی شما باید برای ورود به دانشگاه انجام دهید؟ در حقیقت به جایی که شما زندگی می کنید بستگی دارد. بیائید به نحوه پذیرش دانشگاه در چهار کشور استرالیا، ترکیه، انگلستان و ایالات متحده نگاهی بیاندازیم.

In Austria :In Austria, getting into a university is very simple.‎ Getting into a university in Austria depends completely on a student's score on a national achievement exam.‎ Subjects on this exam include German, mathematics, and a foreign language.‎ Students who pass this exam can go to a university in Austria

در اتریش: در اتریش ورود به دانشگاه بسیار ساده است. در اتریش ورود به یک دانشگاه کاملاً بستگی به مجموع امتیازهای یک دانش آموز در یک امتحان موفقیت ملی دارد. موضوعات این امتحان شامل آلمانی، ریاضیات و زبان خارجی است. دانش آموزانی که بتوانند این امتحان را بگذرانند می توانند به یک دانشگاه در اتریش راه یابند.

In Turkey :In Turkey, high school students take a national achievement exam in March.‎ If they pass that exam, they take another exam in June.‎ Getting into a Turkish university depends mostly on these exam scores, but universities also consider high school grades.‎ In Turkey, students usually  study very hard for the national exam.‎ If they don't pass the exam, they can't go to university

در ترکیه: در ترکیه دانش آموزان دبیرستان یک امتحان موفقیت در ماه مارس می دهند. اگر آنها در این امتحان موفق شوند، امتحان دیگری در ژوئن دارند. ورود به دانشگاه های ترکیه عمدتاً به امتیازات این امتحانات بستگی دارد اما دانشگاه ها همچنین نمرات دبیرستان را هم در نظر می گیرند. در ترکیه، معمولاً دانش آموزان برای امتحان ملی سخت تلاش می کنند. اگر آنها در امتحان موفق نشوند، آنها نمی توانند به دانشگاه راه یابند.

In the United Kingdom:‎ Students in the United Kingdom take achievement exams when they are ۱۶, ۱۷, and ۱۸ years old.‎ Universities consider a student's scores on all of these exams.‎ Students also provide a very short personal statement, a reference letter from one teacher, and information about their extracurricular activities

در انگلستان: دانش آموزان در انگلستان یک امتحان بزرگ در سنین ۱۶، ۱۷ و ۱۸ سال دارند. دانشگاه ها نمرات یک دانش آموز را در این سه امتحان در نظر می گیرند. دانش آموزان همچنین یک بیانیه شخصی خیلی کوتاه، یک توصیه نامه از یک معلم و اطلاعاتی در مورد فعالیت های فوق برنامه شان را آماده می کنند.

In the United States:‎ The university admissions system in the United States is quite different from those in Austria, Turkey, and the UK.‎ Most universities in the United States consider a student's score on a special aptitude test called the SAT.‎ Unlike an achievement exam, an aptitude test measures a student's ability to learn.‎ It does not measure a student's knowledge of school subjects.‎.‎

در ایالات متحده: سیستم پذیرش دانشگاه در ایالات متحده کاملاً متفاوت با اتریش، ترکیه و انگلستان است. بیشتر دانشگاه های ایالات متحده امتیازات یک دانش آموز را در آزمون ویژه استعداد یابی به نام SAT در نظر می گیرند. برخلاف آزمون موفقیت، آزمون استعدادیابی توانایی یادگیری یک دانش آموز را اندازه گیری می کند و دانش موضوعات مدرسه دانش آموزان را ارزیابی نمی کند.

Most universities also look at a student's high school  grades, an admissions essay, and several reference letters.‎ Extracurricular activities, such as sports, clubs, and volunteer work, are also very important.‎ Students often do many activities in high school so they can get into a good university

همچنین بیشتر دانشگاه ها، نمرات دبیرستان، مقاله پذیرش و چندین توصیه نامه را نگاه می کنند. فعالیت های فوق برنامه، همانند ورزش، باشگاه و کارهای داوطلبانه هم مهم هستند. دانش آموزان اغلب فعالیت های فراوانی در دبیرستان انجام می دهند بنابراین آنها می توانند وارد یک دانشگاه خوب شوند.

field_video
کپی رایت | طراحی سایت دارکوب