رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۰۹:۴۱:۳۸ ۲۰۲۳/۰۶/۰۲     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

topnotch

درس ۵ تاپ ناچ ۳ درباره بلاياي طبيعي است و گرامر درس درخصوص نقل قول غير مستقيم مي باشد. در ابتدا با عبارات و لغات جديد آشنا مي شويم.

 Any word on casualties = حرفي از تلفات نزده
 for goodness sake = وای خدای من
The death toll could end up being huge = شمار تلفات می تواند در نهایت زیاد باشد
 What a disaster = چه فاجعه ای
you bet = بله البته
breaking news = خبر فوری
horrendous = هولناک

a tornado = گردباد    a hurricane/‎ a typhoon = طوفان شدید همراه با باران      a flood  = سيل      a landslide =  ریزش کوه،        a drought = خشکسالي      

گرامر: گرامر اين درس درباره نقل قول غير مستقيم در جملات امري است که در جملات مثبت به مصدر با to  تبديل مي شود و در جملات منفي not to به فعل اضافه مي شود.

naghlghalghirmostaghim

نقل قول غيرمستقيم در جملات خبري با said يا told بيان مي شود و زمان جمله به عقب بر مي گردد مثلا حال ساده  به گذشته ساده تبديل مي شود.

naghlghalghairmostaghimjomalatkhabari

 

مکالمه:  someone conveying a message شخصي يک پيغام را مي رساند

 

mokalemetopnotch

A:‎ I'm on the phone with your parents.‎ Would you like to say hello?‎
والدينت پشت خط تلفن هستند مي خواهي سلامي بکني؟
B:‎ I would, but I'm running late.‎
مي خواهم اما دارد دیرم می‌شود
A:‎ Anything you'd like me to tell them?‎
چيزي هست که بخواهي من به آنها بگويم؟
B:‎ Yes.‎ Please tell them to turn on the TV.‎ There's a storm on the way.‎
بله لطفا به آنها بگو تلوزيون را روشن کنند طوفاني در راه است
A:‎ Will do.‎
اين کار را خواهم کرد(به آنها مي گويم)

 

مکالمه:  conversation about the news مکالمه اي درباره اخبار

mokalemehtopnotch

A:‎ What's going on in the news today?‎
امروز در روزنامه چه خبرهايي هست؟
B:‎ Well, the Times says there was a terrible storm in the South
خوب تايمز مي گويد يک طوفان وجشتناک در جنوب بوده است
A:‎ Really?‎
واقعا؟
B:‎ Yes.‎ It says lots of houses were destroyed.‎
بله آن مي گويد خانه هاي زيادي ويران شده اند
A:‎  What a shame!‎
چقدر بد!
B:‎ But there haven't been any deaths.‎
اما هيچکس نمرده است
A:‎ Thank goodness for that!‎
خدا را شکر به خاطر آن

 

Reading

Readingtopnotch

Earthquakes
Earthquakes are among the deadliest natural disasters, causing the largest numbers of casualties.‎ the highest death tolls, and the greatest destruction.‎ In ۱۵۵۶ in China.‎ the deadliest earthquake in history lulled ۸۳۰.‎۰۰۰ people.‎ But many other earthquakes have caused the deaths of more than ۲۰۰.‎۰۰۰ people.‎ and it is not unusual, even in modern times, for an earthquake death toll to reach ۲۰.‎۰۰۰-۳۰.‎۰۰۰ people with hundreds of thousands left homeless and with countless iniured.‎ The floodwaters of the ۲۰۰۴ tsunami in Sumatra, 'Ouch killed over ۲۰۰.‎۰۰۰ people.‎ were caused by a catastrophic earthquake.‎

زمین لرزه ها
زمین لرزه ها جزو کشنده ترین بلایای طبیعی هستند که بیشترین تعداد تلفات را به دنبال داشته اند. بیشترین میزان تلفات و بزرگترین تخریب در سال ۱۵۵۶ در مرگبارترین زمین لرزه تاریخ در چین  ۸۳۰.۰۰۰ نفر را کشته است. اما بسیاری از زمین لرزه های دیگر باعث کشته شدن بیش از ۲۰۰.۰۰۰ نفر شده است. و حتی در دوران مدرن غیر معمول نیست که تعداد کشته شدگان زلزله به ۲۰.۰۰۰-۳۰.۰۰۰ نفر برسد که صدها هزار نفر از آنها بی خانمان و بی شمار مصدوم شوند. سيلاب هاي سونامی ۲۰۰۴ در سوماترا ، " بیش از ۲۰۰.۰۰۰ نفر را کشت، که ناشی از زلزله فاجعه بار بود.

 
There are four factors that affect the casualty rate of earthquakes:‎ magnitude, location, quality of construction of buildings, and timing.‎

چهار عامل وجود دارد که بر میزان تلفات زلزله تأثیر می گذارد: بزرگی ، محل استقرار ، کیفیت ساخت ساختمان ها و زمان بندی.

MAGNITUDE
The magnitude.‎ or strength.‎ of an earthquake is measured on the Richter scale, ranging from ۱ to ۱۰.‎ with ۱۰ being the greatest.‎ Earthquakes over ۶ on the Richter scale are often deadly, and those over ۸ are generally catastrophic.‎ causing terrible damage.‎

اندازه
بزرگی یا قدرت وقوع یک زمین لرزه در مقیاس ریشتر انجام شده و از ۱ تا ۱۰ متغیر است که  ۱۰ بزرگترین آنهاست.  زمین لرزه های بیش از ۶ در مقیاس ریشتر غالباً کشنده هستند و بیشتر از ۸ فاجعه بار هستند و خسارت وحشتناکی ایجاد می کنند

LOCATION
A severe earthquake that is located far from population centers does not cause the same damage as a less severe one that occurs in the middle of a City.‎ As an example, in ۱۹۶۰.‎ the strongest earthquake ever recorded.‎ ۹.‎۵ magnitude on the Richter scale• struck in the Pacific Ocean near the Chilean coastline, destroying buildings, killing over ۲,۰۰۰, and injuring another ۳,۰۰۰ in regional cities near the coast.‎ The location of this earthquake, far away from a population center, however, prevented it from being catastrophic, with hundreds of thousands of deaths.‎

محل
زلزله شدیدی که به دور از مراکز جمعیتی رخ مي دهد،‌باعث همان خسارتي  که زمين لرزه با شدت کمتر در مرکز شهر  ايجاد مي  کند ، نمي شود. به عنوان نمونه ، در سال ۱۹۶۰. قویترین زمین لرزه ای که تاکنون به ثبت رسیده است. ۹.۵ ریشتر در مقیاس ریشتر ؛ در  اقیانوس آرام در نزدیکی خط ساحلی شیلی رخ داد ، ساختمانها را ویران کرد ، بیش از ۲،۰۰۰ کشته و ۳۰۰۰ زخمی دیگر در شهرهای منطقه ای در نزدیکی ساحل برجاي گذاشت. با این وجود ، موقعیت این زمین لرزه ، بسیار دور از مرکز جمعیت ، مانع از فاجعه آمیز شدن آن شد که منجر به کشته شدن صدها هزار نفر شود

QUALITY OF CONSTRUCTION
Modern building construction techniques can lessen the death toll and economic impact of a moderate earthquake that would otherwise cause severe destruction of older-style buildings.‎ In ۲۰۱۰.‎ a terrible earthquake in Port-au-Prince, the capital of Haiti.‎ caused the destruction of a tremendous number of the city's buddings.‎ mostly due to poor construction.‎ In contrast, an even stronger earthquake later that year in Chile caused less destruction because of that country's use of earthquake-resistant construction.‎

کیفیت ساخت
تکنیک های نوین ساخت و ساز ساختمان می تواند باعث کاهش تلفات و تأثیر اقتصادی در زلزله معتدل شود که در غیر این صورت باعث تخریب شدید ساختمانهای با سبک قدیمی می شود. در سال ۲۰۱۰. یک زمین لرزه وحشتناک در بندر پرنس ، پایتخت هائیتی. باعث از بین رفتن تعداد قابل توجهی از ساختمان هاي شهر شد که بیشتر به دلیل ساخت و ساز ضعیف  بود. در مقابل ، یک زمین لرزه حتی قوی تر در اواخر همین سال در شیلی باعث تخریب کمتری به دلیل استفاده آن کشور در ساخت و سازهای مقاوم در برابر زلزله شد.

TIMING
Finally, the time of occurrence of an earthquake can affect the number of deaths and casualties.‎ Earthquakes that occur in the night.‎ when people are Indoors, usually cause a greater death ton than ones that occur when people are outdoors.‎

زمان بندي
سرانجام ، زمان وقوع زلزله می تواند بر تعداد کشته ها و تلفات تأثیر بگذارد. وقوع زمین لرزه ها در شب؛ وقتی مردم در داخل خانه هستند ، معمولاً نسبت به مواردی که مردم در بیرون از منزل هستند ، باعث مرگ بیشتر می شود.

 

field_video
کپی رایت | طراحی سایت دارکوب